Suyun kompleksonatlarla emalı

Suyun kompleksonatlarla emalı prosesində suya xüsusi maddələr əlavə edilir ki, bunun da nəticəsində sudakı ərp əmələgətirən birləşmələr suda yaxşı həll olan komplekslər şəklinə düşür və çöküntü vermir