Suyun kombinələşdirilmiş üsullarla emalı

Suyun kombinələşdirilmiş üsullarla emalı  (termiki- kimyəvi, duzsuzlaşdırma-yumşaldılma, duzsuzlaşdırma-dövretdimə sisteminə verilən əlavə suyun hazırlanması və s. proseslərin kombinasiyası)prosesində müxtəlif emal üsulları birlikdə həyata keçirilir və bu zaman bu üsulların qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində onların səmərəliliyi daha da artırılır